•  
 • Termékeink
 • Épület-automatizálás
 • Vezetékcsatornák
 • Dokumentumok és kapcsolat
 • Termék videók

Forgalmazókra vonatkozó globális adatvédelmi nyilatkozat

1.Bevezetés

A Hager és a kapcsolt vállalkozásai („Hager”, „mi” vagy „velünk”) a jelen Forgalmazókra vonatkozó globális adatvédelmi nyilatkozatot (a továbbiakban „Nyilatkozat”) a Forgalmazóinkkal (a továbbiakban „Ön”) kapcsolatos és általunk őrzött Személyes adatok kezelésének bemutatása céljából bocsátja ki.

Tiszteletben tartjuk az egyének magánéleti jogait, és elkötelezettek vagyunk a Személyes adatok felelős és a vonatkozó törvénynek megfelelő módon történő kezelése iránt. A jelen Nyilatkozat az Önnel kapcsolatos és általunk gyűjtött és feldolgozott Személyes adatokat, a Feldolgozás céljait, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogait ismerteti.

Amennyiben bármilyen kétsége merül fel a vonatkozó standardokkal kapcsolatban, vagy bármilyen megjegyzése vagy kérdése van a jelen Nyilatkozattal kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint.

2.Meghatározások

A „Hager” kifejezés a székhelyeket és bármilyen olyan vállalatot vagy entitást jelent, amely közvetlenül vagy közvetett módon közös ellenőrzés alatt áll a székhelyekkel, amely esetben az ellenőrzés jelentheti (i) a szóban forgó vállalat vagy entitás szavazati részesedéseinek több mint 50%-ának a közvetlen vagy közvetett tulajdonlását vagy ellenőrzését, vagy (ii) a szóban forgó entitás tevékenységeinek ellenőrzési képességét szerződéses jogokon keresztül.

A „Személyes adatok” kifejezés bármilyen olyan azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos adatokat jelenti, akik egy Forgalmazó üzleti kapcsolattartó személyének minősülnek. Azonosítható személy az, akinek azonosítása közvetlen vagy közvetett módon lehetséges, különösen egy azonosítóra hivatkozva, mint például névre, azonosítószámra, tartózkodási helyre, on-line azonosítóra vagy a természetes személy fizikai, pszichológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására speciálisan jellemző egy vagy több tényezőre hivatkozva.

A „Feldolgozás” vagy a „Feldolgozva” kifejezés bármilyen olyan műveletre vagy műveletsorra vonatkozik, amely a Személyes adatokon kerül végrehajtásra, történjen az akár automatikus módon, mint például a gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultálás, felhasználás, továbbítással történő közzététel, terjesztés vagy egyéb módon történő közzététel, igazítás vagy összeállítás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

A „Forgalmazó” kifejezés bármilyen olyan beszállítóra, forgalmazóra, nagykereskedőre, viszonteladóra, ügynökökre, konzultánsra, szakmai tanácsadóra, ideiglenes alkalmazottakhoz kapcsolódó ügynökségekre (akik az állományon kívüli és ideiglenes munkaviszonyban dolgozókért kezeskednek), független dolgozókra és bármilyen egyéb harmadik félre vonatkozik, akivel a Hager üzleti kapcsolatot létesít, valamint aki szolgáltatásokat vagy termékeket biztosít a Hager vállalat számára.

3.Az Ön Személyes adatainak feldolgozásáért felelős entitás

A Hager minden kapcsolt vállalkozása felelősséggel tartozik a hozzá tartozó Forgalmazóktól gyűjtött Személyes adatok Feldolgozásáért. A Hager kapcsolt vállalkozására mint az Ön adatkezelőjére vonatkozó további részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint.

4.Az általunk gyűjtött Személyes adatok típusai

Az Ön Hager vállalattal folytatott kapcsolatának értelmében a következő Önnel kapcsolatos Személyes adatokat dolgozhatjuk fel.

 • Azonosító adatok – például az Ön neve, képei.
 • Elérhetőségi adatok – például üzleti cím, telefonszám/e-mail cím stb.
 • Szakmai adatok – például beosztás/pozíció, kapcsolt szervezet/az iroda helye, képességek és kompetenciák stb.
 • Pénzügyi jellemzők – például számlaszám, banki adatok és hiteljelentések.
 • Nemzeti azonosítók – például héa-azonosító szám, adószám és társadalom-biztosítási szám.
 • A velünk folytatott adásvételi előzményekre vonatkozó információk.
 • Háttérellenőrzések, például bűnügyi nyilvántartások ellenőrzése.
 • Biztonsági kamerafelvételek és hangfelvételek.
 • Időnyilvántartások az ideiglenes alkalmazottak számára.
 • Helyadatok bizonyos Forgalmazók számára.

5.Az Ön Személyes adatai feldolgozásának céljai

A Forgalmazóinkkal kapcsolatos Személyes adatok általunk történő gyűjtésének és Feldolgozásának céljai a következők:

 • a Hager vállalaton belüli általános üzleti kapcsolat kezelésének céljából és szerződéses célokból;
 • napi üzleti tevékenységeink kezeléséhez, például kifizetések végrehajtásához;
 • On által a Hager vállalat számára biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos bármilyen kérdés, panasz vagy követelés kezeléséhez;
 • marketing, hirdetés és közönségkapcsolatok céljára a Hager üzleti tevékenységeivel, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, valamint a Forgalmazók tájékoztatásához a Hager vállalaton belüli jelentős változásokról;
 • weboldalainkon lévő Forgalmazói fiókprofilok kezeléséhez (például MyHager, myDiagral), valamint az ilyen profilokhoz való hozzáférés biztosításához;
 • szükség esetén a törvényeknek és szabályozásoknak való megfelelőséghez az igazságszolgáltatási hatóság felhatalmazása szerint, illetve a Hager kapcsolt vállalkozások jogainak gyakorlása vagy védelme érdekében;
 • üzleti tevékenységünk hatékonyabbá és eredményesebbé tételének támogatásához, illetve a termékeink és/vagy szolgáltatásaink minőségének ellenőrzéséhez és javításához;
 • kutatás és fejlesztés lebonyolításához számos Hager partner bevonásával;
 • műszaki oktatás és képzés biztosításához Forgalmazóink számára;
 • a törvényszegések, illetve a Hager előírásai, a szerződéses megállapodások, az etikai charta és a magatartási kódexmegsértésének kivizsgálásához, ideértve az etikai forródróton keresztül jelentett eseteket;
 • az épületbiztonság biztosítása és videokamerás megfigyelés érdekében;
 • hozzáférés biztosításához a Forgalmazók számára, valamint az időnyilvántartáshoz;
 • bizonyos Forgalmazók helyének meghatározásához biztonsági célokból;
 • elemzéshez és teljesítményértékeléshez;
 • telefonbeszélgetések felvételéhez minőségbiztosítási célokból;
 • on-line és off-line testreszabáshoz és profilozáshoz.

6.A Feldolgozás jogszerűsége

Szükség esetén Személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel az Önnel kötött megállapodás teljesítése érdekében (azaz az Önnel folytatott üzleti kapcsolatunk kezeléséért). Néhány esetben az Ön Személyes adatainak feldolgozására van szükségünk a vonatkozó törvényeknek való megfelelőség érdekében. Ilyen esetekben az Ön személyes adatainak Feldolgozása azért szükséges számunkra, hogy megfeleljünk egy előírt vagy szerződéses követelménynek. Az Ön Személyes adatai nélkül az Önnel folytatott jogviszonyt nem tudjuk kezelni, valamint a vonatkozó törvényeknek sem tudunk megfelelni.

Amennyiben a vonatkozó törvény ezt előírja, a Személyes adatainak feldolgozása (pl. bizonyos Forgalmazók pontos helyzetének meghatározásához az épületeinkben) előtt az Ön előzetes hozzájárulására fogjuk felkérni Önt.

Minden egyéb olyan esetben fel fogjuk dolgozni az Ön Személyes adatait, ahol az ilyen Feldolgozás jogos érdekünk és nem sérti az Ön adatvédelmi érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságjogait (vagyis az általános belső üzleti tevékenységünk összefüggésében).

7.Kivel osztjuk meg az Ön Személyes adatait?

Odafigyelünk arra, hogy kizárólag azoknak engedélyezzük a Személyes adatokhoz való hozzáférést, akiknek a feladataik és kötelességeik teljesítése érdekében szükséges az ilyen jellegű hozzáférés, valamint olyan harmadik feleknek, akik törvényes céllal rendelkeznek a hozzáféréshez. Minden alkalommal, amikor egy harmadik fél számára engedélyezzük a Személyes adatokhoz való hozzáférést, megfelelő intézkedéseket fogunk tenni az információk a jelen Nyilatkozattal összhangban történő felhasználása, valamint az információk biztonságának és bizalmasságának fenntartása érdekében.

a. Közzététel a Hager kapcsolt vállalkozásai számára

A Hager kapcsolt vállalkozásaival is megoszthatjuk az Ön Személyes adatait, illetve azokhoz hozzáférést biztosíthatunk a Forgalmazói fiókjaink kezelésének és adminisztrációjának elősegítése érdekében egyéb törvényes üzleti célokra.

b. Közzététel harmadik fél szolgáltatók számára

Továbbá bizonyos Személyes adatokat elérhetővé teszünk harmadik felek számára, akik adatfeldolgozási szolgáltatásokat biztosítanak számunkra, például az információ-technológiai platformkezelési vagy támogatási szolgáltatások, az infrastrukturális és alkalmazási szolgáltatások, a marketing, az adatelemzés stb. összefüggésében. A Személyes adatokat külső konzultánsok, ügyvédek és szakértők számára, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően is közzétehetjük.

c. Közzététel közszervek számára

A Személyes adatokat közszervek, például nemzeti szociális vagy adóhatóságok számára is közzétesszük a vonatkozó törvényeknek megfelelően.

d. Közzététel egyéb harmadik felek számára

A Személyes adatokat egyéb harmadik felek számára is közzétehetjük egyéb jogalapokon, ideértve a következőket:

 • A jogi kötelezettségeinknek való megfelelőség érdekében, ideértve adott esetben a törvény, szabályozás vagy szerződés feltételeinek betartását, illetve egy bírósági határozatra, adminisztratív vagy igazságszolgáltatási eljárásra való reagálás érdekében, ideértve többek között az idézést, kormányzati ellenőrzést vagy kutatási parancsot;
 • A közszervek törvényes kérelmeire történő reagálás érdekében (ideértve a nemzeti biztonsági vagy bűnüldözési célokat);
 • Szükség szerint a potenciális, esetleges vagy valós jogvita megállapítása, gyakorlása vagy kivédése érdekében;
 • Szükség esetén egy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
 • Üzletünk részének vagy egészének értékesítésével, átruházásával vagy egyéb átadásával kapcsolatban;
 • Az Ön hozzájárulásával.

8.A Személyes adatok EU/EGT területén kívüli tárolása, védelmének biztosítása és továbbítása

A Hager minden Személyes adatot az Európai Unió (EU) vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén belül vagy kívül lévő szerverein tárol. A Hager vállalat a Személyes adatok bizalmasságának és integritásának megőrzése érdekében megfelelő adminisztratív, műszaki és fizikai biztosítékokat tart fenn, amelyek célja a Személyes adatok véletlen vagy törvényellenes megsemmisítése, véletlen elvesztése, illetéktelen módosítása, közzététele vagy hozzáférése, a velük való visszaélés, valamint a birtokában lévő Személyes adatok feldolgozásának bármilyen egyéb illetéktelen módja elleni védelem biztosítása. Az adatvédelmi törvények és belső irányelvek elfogadásával a Hager vállalat minden megfelelő technológiai infrastrukturális ponton biztonságos kezelést ír elő.

A Hager tevékenységeit globális szinten végzi, ennek következtében adott esetben néhány Személyes adatot olyan országokba lehet szükséges továbbítanunk, amelyek eltérnek azoktól az országoktól, ahol az Ön Személyes adatai eredetileg gyűjtésre kerültek például a forgalmazói kapcsolatkezelés globális szinten történő elősegítése érdekében. Előfordulhat, hogy ezen országok némelyike az EU/EGT területén kívül helyezkedik el. Ilyen esetben a Hager vállalat megfelelő vagy alkalmas biztosítékokat fog alkalmazni annak biztosítása érdekében, hogy az EU/EGT területén kívülre továbbított Személyes adatok optimális védelmi szintje biztosításra kerüljön, mint például standard EU szerződéses feltételek megkötése az adatátvevővel, illetve egyéb intézkedések megtétele az adatvédelem optimális védelmi szintjének biztosítása érdekében az EU törvények értelmében. Amennyiben a biztosítékainkról másolatot kíván kapni, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint.

9.Személyes adatok megőrzése

Az Ön Személyes adatait annyi ideig fogjuk tárolni, ameddig Önnel fennálló jogviszonnyal rendelkezünk, valamint a vonatkozó törvény által előírt ideig. Általában ez azt jelenti, hogy az Ön Személyes adatai a velünk kötött szerződéses jogviszony végéig megőrzésre kerülnek, valamint addig, ameddig a folyamatban lévő törvényes üzleti érdekünk miatt szükséges. A Személyes adatok addig kerülnek megőrzésre direkt marketing célokra, ameddig el nem utasítja a marketing kommunikációkat.

10.Az Ön adatvédelmi jogai

A vonatkozó adatvédelmi törvények szerint a következő jogok állnak az Ön rendelkezésére:

 • Joga van arra, hogy megerősítést kapjon arra vonatkozóan, hogy az Önnel kapcsolatos Személyes adatok feldolgozásra kerülnek-e, és ha igen, joga van az Ön személyes adataihoz való hozzáféréshez és adatai másolatának kéréséhez;
 • Joga van a pontatlan Személyes adatok helyesbítésének kéréséhez, valamint a hiányos Személyes adatok kiegészítéséhez;
 • Joga van az Ön Személyes adatai törlésének kéréséhez, valamint az Ön Személyes adatai Feldolgozásának korlátozásához bizonyos jogi okokból.
 • Joga van az Ön személyes adatai feldolgozása ellen való tiltakozáshoz az Ön sajátos helyzetével kapcsolatos okok miatt, ahol az ilyen jellegű feldolgozás a Hager jogos érdekeinek céljaira szükséges,hacsak a Hager kényszerítő erejű jogos okokkal nem rendelkezik az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozóan;
 • Joga van az Ön Személyes adatai hordozhatóságának kéréséhez, ha a Feldolgozás az Ön hozzájárulásával vagy egy szerződés alapján történik, valamint a Feldolgozás automatikus módon megy végbe.
 • Bármikor joga van visszavonni a hozzájárulását, ha az Ön Személyes adatainak Feldolgozása az Ön hozzájárulásával történik. A hozzájárulás visszavonása nem fogja befolyásolni az Ön visszavonása előtt általunk végzett bármilyen Feldolgozás jogszerűségét, sem pedig az Ön Személyes adatainak a hozzájárulástól eltérő törvényes Feldolgozási jogalapok szerint végzett Feldolgozását.
 • Bármikor joga van továbbá az általunk közvetlenül Önnek küldött elektronikus marketing kommunikációk elutasításához. Ezt a jogot az általunk küldött marketing kommunikációban lévő „leiratkozás” vagy „elutasítás” hivatkozásra való kattintással gyakorolhatja. A marketing egyéb formáinak (például postai marketing vagy telemarketing) elutasításához vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint.
 • Joga van az Ön Személyes adatai általunk történő felhasználásával és gyűjtésével kapcsolatban panaszt benyújtani egy adatvédelmi hatóság felé. További információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi adatvédelmi hatósággal. (Az Európai Gazdasági Térségben, Svájcban és bizonyos nem európai országokban lévő adatvédelmi hatóságok elérhetőségi adatai itt találhatók.)


Amennyiben a fent leírt jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi „Elérhetőségi adatok” című részben foglaltak szerint. Az összes olyan egyéntől kapott kérelemre reagálni fogunk, amely adatvédelmi jogaik vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelő gyakorlásával kapcsolatos.

11.A jelen Nyilatkozat frissítései

A jelen Nyilatkozat frissítésrekerülhet, hogy az tükrözze az adatvédelmi gyakorlatainkon eszközölt szükséges módosításokat. Ilyen esetekben tájékoztatni fogjuk Önt a HagerGroup weboldalon, valamint a Nyilatkozat felső részén jelezni fogjuk, hogy az mikor került utoljára frissítésre. Javasoljuk Önnek, hogy időnként ellenőrizze ezt a Weboldalt annak érdekében, hogy tudomást szerezzen a jelen Nyilatkozat legfrissebb verziójáról.

12.Hivatkozások

A jelen Nyilatkozat egyéb nyilatkozatokkal és eljárásokkal is kiegészíthető (ideértve adott esetben a különböző országokban lévő adatvédelmi törvényeknek való megfelelőséget), amely a HagerGroup weboldalon található.

13.Elérhetőségi adatok

A jelen Nyilatkozattal kapcsolatos kérdéseit vagy kéréseit, illetve bármilyen aggályát e-mailben a vendorprivacy@hagergroup.com címre intézze.